• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Spotřeba obnovitelné elektřiny je jedním z ukazatelů udržitelnosti a nese v sobě vysoký podíl emisí skleníkových plynů a pozitivně ovlivňuje další faktory – soběstačnost, bezpečnost.
Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze krajů bude výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen rostoucí trend

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Jedná se o celkovou roční spotřebu elektřiny jako v bodě 3.3.B s původem v obnovitelných zdrojích; pokud není možné odděleně sledovat obnovitelnou elektřinu, pak je veškerá elektřina vykazována tímto indikátorem.
Poznámka ke zdroji dat:
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru krajského úřadu, přísp. organizací kraje.
Pokud kraj vyrábí vlastní energii z obnovitelných zdrojů, disagreguje spotřebu elektřiny na elektřinu dodanou z vlastních zdrojů a dalších zdrojů.
Jednotka:
MWh/rok
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i