• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.3.A Veřejná projednávání

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Provádění veřejných projednávání (veřejná projednání s klienty, veřejná fóra, projednání s vymezenými skupinami s možností iniciativy či připomínkování ze strany veřejnosti či  srovnatelných způsobů komunikace, obsahujících všechny prvky veřejných projednání) při všech důležitých rozhodováních a případné nadstandardní formy či příležitosti komunikace s klienty (městy, obcemi a jejich svazky, institucemi, podnikatelskými subjekty a jejich uskupeními, neziskovým sektorem, občany, dalšími zájmovými skupinami, apod.).

Poznámka: Věcně musí naplňovat i kritéria MA21:
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
4.1 Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími všechny fáze participace: 1 zjišťování potřeb 2 konzultace návrhu 3 prezentace výsledného řešení - Povinné od kategorie B

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Úřední deska, webové stránky kraje, sociální sítě, místní a regionální tisk a další média
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 1-2 roky
TISK
i