• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.4.C Domácí násilí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posuzuje míru domácího násilí v kraji jako jednoho ze závažných sociálně patologických jevů.
Cílová hodnota – není stanovena (žádoucí je pokles při hodnocení trendu; event. možno porovnávat mezi kraji)

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje vývoj počtu případů kvalifikovaných jako domácí násilí.
Poznámka ke zdroji dat:
Policie ČR a krizová centra poskytující pomoc v této oblasti
Analýza vývoje počtu případů kvalifikovaných jako domácí násilí
Jednotka:
Počet podchycených případů domácího násilí v kraji.
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i