• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.7.A Přehled „brownfields“

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení schopnosti monitorovat a vytypovat přestavbová území, která upřednostní výstavbu v těchto lokalitách před výstavbou „na zelené louce“, přispějí ke zvyšování kompaktnosti zástavby, využití stávající dopravní a technické infrastruktury a obsluhy měst a obcí a ochrany dosud nezastavěného území - ZPF, PUKPFL, volné krajiny a přírody

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, zdali kraj disponuje průběžně aktualizovaným přehledem brownfields využitelných pro rozvoj regionu (s popisem vhodné nové funkce)
Poznámka ke zdroji dat:
Územně analytické podklady, územní plán či pomocná průběžně aktualizovaná evidence brownfields
Jednotka:
Počet, % (podíl z rozvojových ploch), bez jednotky (popis nových funkcí)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
TISK
i