• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.4.A Koncentrace látek znečišťujících ovzduší (polétavého prachu PM10 nebo PM2,5; SO2, NOx, benzo(a)pyreny, ad. 

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Snížit koncentrace hlavních látek znečišťujících ovzduší a sledovat dodržování legislativních limitů – dlouhodobý pokles.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: roční koncentrace a současně počet překročení 24h. limitu
Poznámka ke zdroji dat:
Informační systém kvality ovzduší v kraji (ISKO), informace v Programu zlepšování kvality ovzduší v kraji (PZKO). Měření ve vybraných obcích a městech hygienickými stanicemi a ČHMU. Kraj může zapůjčit mobilní měřící stanice.
Jednotka:
µg/m3 (mikrogram znečišťující látky v metru krychlovém vzduchu)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i