• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Vychází se z konceptu žádoucího prodloužení zdravé délky života tzv. HLY (Healthy Life Years), resp. délky života bez disability, DFLE (Disability Free Life Expectancy) - viz např. www.uzis.cz/jaehleis/ukazatel-hly, příp. data Eurostatu.
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Počet akcí (programů, aktivit) pro seniory / počet účastníků ve významných organizacích, zajištujících péči o seniory na úrovni kraje, které kraj podpořil a další konkrétní kroky v této oblasti. Poznámka: nejedná se o popis sociálních služeb podle zákona o soc. službách.
Jednotka:
počet akcí, počet účastníků
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i