• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.E Spotřeba zemního plynu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze krajů bude výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen klesající (min. nerostoucí) trend – nutno zohlednit (zprávou, resp. popisem), že může dojít k nárůstu díky náhradě jiného zdroje. Pro korekci těchto vlivů slouží souhrnný indikátor 3.3.B

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru krajského úřadu, přísp. organizací kraje.
Jednotka:
MWh/rok
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i