• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do strategického plánu kraje. Způsob zapojení veřejnosti (zejm. zástupci obcí, ředitelé příspěvkových organizací celého území kraje, aktéři neziskového sektoru atd.). Metodická či další (např. finanční) podpora obcí pro koncepční práci v oblasti kultury

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje existenci dokumentu, který formuluje kulturní politiku kraje, koncepci či strategii podpory a rozvoje kultury a význam, který je tématu kultury přisuzován. Posuzován je význam přikládaný kultuře při stanovování priorit a řízení, a podoba koncepčního přístupu ke kultuře (např. střednědobá strategie zpracovaná pro oblast kultury). V druhé rovině je sledována aktivní podpora ze strany kraje spádovým obcím v koncepční práci v oblasti kultury (metodická, finanční či jiná podpora obcím v oblasti kultury).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Dokument zohledňující přístup kraje ke kultuře a nástroje k jejímu rozvoji. Uveďte, zda strategický dokument vznikl se zapojením veřejnosti, zejména jak byli zapojeni aktéři z území celého kraje. Uveďte, jakým způsobem podporuje kraj spádové obce v koncepční práci v oblasti kultury (metodicky, finančně ap.).
Seznam opatření ve strategických dokumentech kraje, která se týkají kultury, kulturně komunitního rozvoje nebo kulturního turismu, včetně finančních alokací.
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně (ve vztahu k platnosti dokumentu, zpravidla střednědobého charakteru, nebo k volebnímu období, či plánovacímu cyklu v kraji)
TISK
i