• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.4.A Odstranění krizových nehodových míst na regionální silniční síti

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení iniciativy kraje a správce komunikací při řešení krizových míst.
Cílová hodnota – není stanovena; žádoucí je postupný růst

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje reakci správců komunikací při řešení krizových míst dopravních nehod na silnicích II.a III. třídy.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje resp. příslušných správců komunikací
Projektová dokumentace
Jednotka:
% (podíl odstraněných nehodových míst z celk. počtu identifikovaných nehodových míst)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i