• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci VHD

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení aktivit kraje při objednání veřejné dopravy.
Cílová hodnota – není stanovena - postupný růst

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jak kraj preferuje při výběru dodavatele veřejné dopravy stav vozového parku
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje, dopravci
Analýza výkaznictví dopravců.
Jednotka:
% (podíl výkonů nízko- a bezemisních vozů (CNG, LNG, vodík, elektro) z celkových vzkm objednávaných kraji u dopravců)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i