• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.2.B Orientace na klienty (státní orgány, města, obce a jejich svazky, instituce, podnikatelské subjekty a jejich uskupení, neziskový sektor, občany, apod.)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení využívání všech dostupných prostředků pro aktivní komunikaci s klienty (města, obce a jejich svazky, instituce, podnikatelské subjekty a jejich uskupení, neziskový sektor, občany, apod.) při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění v kraji. Doložení metodické a finanční podpory měst, obcí a jejich svazků, případně dalších klientů.

Poznámka: Věcně musí naplňovat i kritéria MA21:
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
4.1 Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Informační a správní servis kraje pro klienty na krajském úřadě a u příspěvkových organizací řízených krajem.
Jednotka:
Bez jednotky (ano/ne)
Frekvence zjišťování dat: 2x ročně
TISK
i