• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.1.A Délka cyklistických komunikací na území kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení, jak se v kraji vyvíjí délka cyklistických komunikací jako podpora environmentálně šetrné dopravy v regionu.
Cílová hodnota – není stanovena, žádoucí je postupný růst hodnoty indikátoru.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje délku cyklistických komunikací na území kraje. Cyklistickou komunikací se rozumí samostatné cyklostezky, cyklopruhy, smíšené stezky pro chodce/cyklisty apod., nikoliv však cyklotrasy.
Poznámka ke zdroji dat:
ÚAP, jev 106.
Jednotka:
km
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i