• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor je zaměřený na monitorování aspektů komunitní práce v oblasti zdraví. Lze číselně vyjádřit - např. počtem konkrétních podpůrných kroků
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Kraj má zmapovanou síť organizací, poskytujících služby v oblasti podpory zdraví. Podporuje aktivity ostatních složek veřejného života v oblasti podpory zdraví veřejnosti. Metoda zjišťování: např. podpořené projekty, akce ve spolupráci nebo za podpory kraje ad.
Jednotka:
Bez jednotky (event. počet akcí apod.)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i