• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení efektivity osvětových akcí jako podpora neformálního a informálního vzdělávání obyvatel v kraji z hlediska oslovení všech cílových skupin.
Cílová hodnota – stoupající trend zájmu jednotlivých cílových skupin a zahrnutí všech cílových skupin do aktivit kraje z hlediska UR.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, zda osvětovými akcemi a dalšími činnostmi kraje jsou zasaženy všechny cílové skupiny v kraji či ne.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje resp. data organizátorů akcí
Rozbor jednotlivých aktivit z hlediska cílových skupin obyvatel kraje (např. věkových skupin), jež jsou aktivitami osloveny.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i