• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje kompetentnost posuzování, respektive otevřenost a transparentnost výběru projektů podporovaných krajem.
Cílová hodnota - transparentní a otevřené přidělování veřejných prostředků maximální otevřenost

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje schopnost kraje aplikovat metodiku hodnocení a výběru kvalitních projektů a zapojit do rozhodovacího procesu nezávislé odborníky s cílem zajistit transparentní výběr nejkvalitnějších a pro region nejpotřebnějších projektů, které jsou podporovány grantovým/dotačním systémem.
Poznámka ke zdroji dat:
Pro koho je grantový/dotační systém otevřený? (pro příspěvkové organizace kraje, městské/obecní organizace, neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby…)
Jak probíhá výběr (nominace) členů nezávislé komise? Je složení komise konzultováno/podporováno místní komunitou? Jaký je podíl nezávislých odborníků v komisi?
Jak probíhá výběr soutěžních projektů? (např. kritéria, bodový systém apod.) Jak je složitá žádost o grant? Jakým způsobem probíhá? (papírově, online...)
Probíhá zpětná evaluace ex post podpořených projektů?
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: Vždy při reauditu
TISK
i