• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.3.A Podpora místní turistiky s ohledem na potenciál kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Jednotlivé kraje se snaží zaměřovat na různé formy a možnosti využití cestovního ruchu pro vlastní rozvoj. Hlavní formy zaměření cestovního ruchu jsou zpravidla uvedeny v koncepci cestovního ruchu, příp. dalších strategických dokumentech kraje. Význam indikátoru spočívá v tom, že se jedná o konkrétní přístup kraje k tomuto rozvojovému odvětví.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje podporu cestovního ruchu ve vazbě na vnitřní potenciál kraje, místní ekonomiku, životní prostředí a veřejné zdraví. Indikátor sleduje rovněž spolupráci kraje s obcemi, CHKO a dalšími relevantními subjekty při podopře cestovního ruchu v regionu, mj. také v reakci na nové trendy v cestovním ruchu
Poznámka ke zdroji dat:
Krajský úřad (odbor regionálního rozvoje / ekonomický odbor)
Koncepce cestovního ruchu a její zaměření
Jednotka:
bez jednotky - popisné vyjádření, deskripce
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i