• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota: klíčový je trend - postupný nárůst OZE.
Tento indikátor je doporučeno použít vždy, kdy jsou k dispozici data, která zpracovává v rámci šetření ENERGO (data z domácností) a podobných šetřeních ČSÚ

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Data ČSÚ nebo kraje
Jednotka:
MWh/rok nebo podíl OZE na celkové spotřebě
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3-4 roky
TISK
i