• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.4.A Nástroje podpory kraje pro oblast atraktivity a vzhledu obcí a měst

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Atraktivita města a vzhled, respektive péče o něj, je důležitá z hlediska nejen větší spokojenosti občanů, ale také rozvoje cestovního ruchu, a při získávání nových občanů i investorů. 

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jaké konkrétní nástroje používá kraj k podpoře měst a obcí k tomu, aby bylo dbáno na kvalitu veřejných prostranství i péči o hmotné památky a významné budovy. Hodnotí tak přístup ke zvyšování kvality veřejného prostoru. 
Poznámka ke zdroji dat:
Podpora organizace architektonických soutěží? Metodická podpora obcím bez zkušeností s tímto nástrojem? Schopnost projednávání revitalizace veřejných prostranství se širokou veřejností - ať už při revitalizacích samotného kraje (jít příkladem), tak i metodická podpora obcím v tomto tématu?
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i