• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.3.B Podíl výkonů vozidel s alternativními pohony na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku kraje a jím zřízených příspěvkových organizací

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení podpory kraje prosazovat využívání alternativních pohonů.
Cílová hodnota – není stanovena; žádoucí je postupný růst

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jak kraj podporuje obměnu svého vozového parku.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Analýza dat z provozu vozidel
Jednotka:
% (podíl výkonů vozidel z celkových vzkm ujetých všemi vozidly)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i