• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.A Sociální bariéry

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení druhu sociálního vyloučení jako prostředku pro vytvoření programu zmírňování tohoto vyloučení a monitoring trendu v této oblasti jako prostředek pro vytváření preventivních a intervenčních programů.
Cílová hodnota – není stanovena, kraj by měl usilovat o klesající trend v počtu sociálně vyloučených obyvatel

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje typy sociálních bariér a případnou existenci sociálně vyloučených lokalit a skupin obyvatel v kraji
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Analýza druhů sociálního vyloučení v kraji (chudoba, etnická odlišnost, náboženská odlišnost apod.) a trend počtu obyvatel takto vyloučených. Mapování lokalit s takto vyloučenými obyvateli.
Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i