• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Různorodost kultury je považována za zdroj kreativity a inovace. Indikátor zkoumá obecnou otevřenost kraje a jeho obyvatel k různorodosti, schopnost podpory nových, inovativních i netradičních projektů nebo naopak obnovování starších tradic, projektů nových aktérů apod.
Cílová hodnota - kraj při podpoře kultury zohledňuje aspekt různorodosti

základní informace

Popis dat: Indikátor popisuje diverzitu kulturních projektů v regionu (z hlediska obsahového i formálního zaměření i z hlediska příjemců dotací a grantů).
Poznámka ke zdroji dat:
Strukturovaný seznam podporovaných projektů, a subjektů s krátkou anotací, pokud nevyplývá z názvů, případně odůvodnění, co v regionu chybí a proč
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i