• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v kraji, dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi kraji, ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů zhoubných novotvarů v kraji celkem a dle pohlaví a věkových kategorií.
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka a další zdroje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Národní onkologický registr, webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice ad.
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let + odborná interpretace
Jednotka:
incidence všech zhoubných novotvarů bez Dg C44, muži a ženy v daných letech
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i