• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty kraje. Nastavení systému finanční podpory investic i neinvestičních rozvojových aktivit měst, obcí a jejich svazků, příp. dalších relevantních subjektů na území kraje.

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení vazeb a zejména toho, že disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce obsažené ve schválených rozvojových dokumentech (provázanost investic/služeb a plánovaného rozpočtu, naplňování zásad 3E, zdravá míra zadlužení) a je vytvořena systémová podpora investic i neinvestičních rozvojových aktivit měst, obcí a jejich svazků, příp. dalších relevantních subjektů na území kraje.

Poznámka: Věcně musí naplňovat i kritéria MA21:
8.1 Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Jedná se o rozvojové dokumenty uvedené v rámci indikátoru 1.1.A
Poznámka ke zdroji dat:
Rozpočet kraje s odkazy na rozvojové dokumenty, které jednotlivé položky zdůvodňují
Jednotka:
Bez jednotky (ano/ne)
Frekvence zjišťování dat: 2x ročně
TISK
i