• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor lépe odpovídá na návodné otázky, ale s ohledem na složitost zjišťování bude zastoupen alespoň zpočátku indikátorem 3.1.B; jedná se o nově nakupované zboží, nebudou hodnocena historická data.
Cílová hodnota – neklesající podíl zboží s pozitivním vlivem na UR za současné podmínky nerostoucího podílu celkových nákupů

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje podíl veškerého nakupovaného zboží (spotřebního materiálu i DHM) s prokazatelným pozitivním vlivem na UR (ekoznačkou).
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu.
Indikátor bude aktivován pouze v případě, že bude k dispozici jednotná metodika sledování (MŽP pro jednotlivé oblasti postupně vydává metodiky pro stanovení podílu udržitelné spotřeby druhy zboží; bude nutno posoudit, do jaké míry lze tyto metodiky použít pro tento účel).
Jednotka:
% (resp. Kč/Kč)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i