• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel kraje ve vztahu k infekčním nemocem a sexuálnímu zdraví. Je dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 100 000 obyvatel lze porovnávat mezi ORP, s ČR i ostatními zeměmi.
Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů.
Cílová hodnota není stanovena
Doplňkový indikátor

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické stanice
Hodnocení trendu za min. 5 let + odborná interpretace
Jednotka:
počet nově hlášených nemocných a přepočet na 100 000 obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i