• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.B Účast občanů na veřejném dění

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení míry participace obyvatel na veřejném dění zejména z hlediska různých typů různých rozhodovacích procesů, např. účast na veřejných fórech kraje, kde mohou přispět k vytypovávání největších problémů v regionu.
Cílová hodnota – není stanovena, kraj by měl usilovat o nárůst počtu účastníků na veřejných setkáních ovlivňujících rozhodovací procesy.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, zda obyvatelé kraje mají zájem podílet se na veřejném dění v regionu.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Kvantitativní analýza účasti obyvatel kraje na veřejných slyšeních, jejich aktivita z hlediska příspěvků k dané problematice související s UR a jejich příspěvek k rozhodovacím procesům zastupitelstva kraje.
Jednotka:
Počet účastníků (veřejných setkáních, veřejných fórech přispívajících k rozhodovacím procesům v regionu)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i