• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.2.B Koeficient ekologické stability

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ekologická stabilita je významná z hlediska nosné kapacity prostředí. Aby krajina mohla odolávat větším či menším změnám (stresům, zátěži apod.), musí dosahovat určité úrovně ekologické stability. Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů (environmentální) udržitelnosti.

základní informace

Popis dat: Podíl ekologicky příznivých ploch k plochám zatěžujícím životní prostředí
Zdroj dat: ČSÚ
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
Dle ÚAP, sledovat trend v průběhu plánovacího cyklu pořizování ÚP
Jednotka:
Bez jednotky
Časová dostupnost dat (časová řada): Od r. 2012
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj, město
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky (v souladu s plánovacím cyklem ÚP)
TISK
i