• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.7.C Využití „brownfields“

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení, že rozvojové záměry jsou směrovány převážně na revitalizaci ploch brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje počet revitalizovaných brownfields nebo celkové plochy brownfields, které byly revitalizovány
Poznámka ke zdroji dat:
Územně analytické podklady obcí, územní plány, další podklady kraje
Jednotka:
počet, plocha
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
TISK
i