• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení zajištění řádné údržby, oprav a modernizace komunikací a inženýrských sítí v majetku kraje po dobu jejich životnosti.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje poměr délky obnovených komunikací a inženýrských sítí v majetku kraje (nebo jím řízených organizací) k celkové délce těchto sítí v kraji v daném období.
Poznámka ke zdroji dat:
Evidence majetku kraje, plán investic, rozpočet kraje
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
TISK
i