• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.B Spotřeba energie

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
U všech indikátorů se jedná o sledování dat na majetku kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem; Indikátor 3.3.B bude představen prostým součtem veškeré spotřeby energie (v jednotkách MWh nebo GJ) a kraji bude sloužit pro nastavení vlastních cílů a pro sledování trendů ve snižování celkové energetické spotřeby.
Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze krajů bude výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen klesající (min. nerostoucí) trend.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Jedná se o souhrnný ukazatel spotřeby veškeré energie v rámci veškerého majetku kraje s uvedením podílu obnovitelné energie.
Poznámka ke zdroji dat:
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru krajského úřadu a přísp. organizací zřizovaných krajem
Jednotka:
MWh/rok; MWh/rok/m2 (spotřeba bude uvedena také ve spotřebě na m2 celkové plochy budov, vyjma veřejného osvětlení; spotřeba tepla bude normována)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i