• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.N Uživatelé drog

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazatel sociálního a sociálně zdravotního klimatu v kraji. Sledováním trendu lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o počtu pečujících zařízení, výměnném programu stříkaček a jehel even. dalších podpůrných opatřeních a členit dle věkových kategorií, příp. pohlaví.
Cílová hodnota není stanovena
Doplňkový indikátor

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
ÚZIS - DPS, dostupné pro okresní úroveň v přepočtu na 1.000 obyvatel, pro ORP: Krajské hygienické stanice (povinná hlášení AT ambulancí), zprávy sociálních služeb - nízkoprahových center a dalších harm reduction služeb, evidovaných krajskými úřady
Jednotka:
počet uživatelů
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky.
TISK
i