• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.1.B Monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, případně jiným zřizovatelem

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení formálního vzdělávání z hlediska UR ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem jako prostředek pro vzdělání populace dětí a mládeže v tomto tématu.
Cílová hodnota – zpracovaný systém monitoringu dané oblasti, který probíhá v delší časové řadě, kde je možno porovnávat vývoj s ohledem na priority kraje z hlediska VUR.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje způsob monitoringu systému VUR na školách a ve školských zařízeních zřizovaných krajem, případně dalšími subjekty, pokud jsou informace k dispozici.
Poznámka ke zdroji dat:
Data škol a školských zařízení resp. krajského úřadu
Může být např. v podobě výročních zpráv a dalších dostupných materiálů (např. evaluačních zpráv, externích evaluačních zpráv) ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, případně jiným zřizovatelem; analýzou Školních vzdělávacích programů škol, pravidelným setkáváním s řediteli škol, či jiným způsobem monitoringu se srozumitelnou, doložitelnou interpretací závěrů.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i