• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel kraje se vztahem k životnímu prostředí v kraji. Je dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 100 000 obyvatel lze porovnávat mezi kraji, ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů v obci celkem a dle věkových kategorií obyvatel.
Doplňkový indikátor
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické stanice
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let+ odborná interpretace
Jednotka:
počet léčených osob
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i