• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace a další relevantní subjekty zabývající se VUR v regionu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení neformálního vzdělávání v kraji z hlediska vynakládání finančních prostředků kraji.
Cílová hodnota – není nastavena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor mapuje počet žadatelů a peněžní prostředky kraje, které jsou např. prostřednictvím grantů subjektům poskytovány.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Zjišťování vývoje investic do VUR, zájem účastnit se grantových řízení a počet žadatelů, kteří v řízení uspěli. Kraj zároveň uvádí, zda finanční prostředky mohou čerpat i nově vzniklé relevantní subjekty zabývající se VUR.
Jednotka:
Počet žadatelů, finanční částka (Kč)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i