• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Spotřeba elektřiny je zásadním ukazatelem, byť se ve většině případů jedná o nezaměnitelnou spotřebu, elektřina z neobnovitelných zdrojů však v sobě nese vysoký podíl emisí skleníkových plynů a ovlivňuje další faktory – soběstačnost, bezpečnost.
Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze kraj bude výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen klesající (min. nerostoucí) trend.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Jedná se o celkovou roční spotřebu elektřiny v rámci majetku kraje. Pokud není možné odděleně sledovat obnovitelnou elektřinu, pak je veškerá elektřina vykazována tímto indikátorem.
Poznámka ke zdroji dat:
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru krajského úřadu, přísp. organizací kraje.
Jednotka:
MWh/rok
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i