• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.C Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení rovného přístupu dětí a mládeže ke vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem jako prostředku pro integraci různě znevýhodněných obyvatel do běžného života.
Cílová hodnota – nabídka a poptávka po místech ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem je vyrovnaná.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor monitoruje rovný přístup různě handicapovaných a sociálně vyloučených dětí a mládeže v kraji ke vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem. Zaměřuje se na monitoring podpory sociálně znevýhodněné mládeže ve studiu na středních školách, aby nedocházelo k jejich předčasnému odchodu ze škol.
Poznámka ke zdroji dat:
Data škol a školských zařízení. Data kraje.
Analýza výročních zpráv a dalších podkladů ze škol a školských zařízení z hlediska programů integrace sociálně vyloučených a různě handicapovaných dětí a mládeže do škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i