• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

Zpracovatel/garant: IPR Praha
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu:

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je uvažováno v kontextu veřejného zájmu na příznivém životním prostředí, hospodářském rozvoji a soudržnosti společenství obyvatel, tedy ve smyslu pilíře environmentálního, ekonomického a sociálního.

Pro hlavní město Prahu jsou v souladu s § 4, písm. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, územně analytické podklady pořizovány jednotně pro úroveň kraje i úroveň obce. Tím je umožněno použít tento podklad jak pro plánovací činnost na celoměstské úrovni, tak pro studium lokalit ve větším územním detailu.

Společné celoměstské i lokální hodnocení umožňuje lépe odhalovat a analyzovat jednotlivé územní problémy a nerovnováhy a jejich příčiny a projevy v mikro i makroměřítku a tím poskytnout kvalitní argumentační oporu pro navazující návrhy opatření k jejich nápravě.

Indikátory v metodickém dokumentu

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)
000. Základní údaje
100. Krajina
110 Vývoj a podmínky
120 Prostorové uspořádání
200. Město
300. Využití území
400. Rozvojový potenciál
500. Krajinná infrastruktura
510 Územní systém ekologické stability
600. Dopravní infrastruktura
700. Technická infrastruktura
800. Ekonomická infrastruktura
900. Nástroje pro uplatňování veřejného zájmu a limity v území
920 Nástroje pro uplatňování veřejného zájmu
1000. Implementace ÚPP a ÚPD
1020 Vyhodnocení ÚP
1030 Podrobnější ÚPD a ÚPP
TISK
i