• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

Zpracovatel/garant: IPR Praha
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu:

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je uvažováno v kontextu veřejného zájmu na příznivém životním prostředí, hospodářském rozvoji a soudržnosti společenství obyvatel, tedy ve smyslu pilíře environmentálního, ekonomického a sociálního.

Pro hlavní město Prahu jsou v souladu s § 4, písm. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, územně analytické podklady pořizovány jednotně pro úroveň kraje i úroveň obce. Tím je umožněno použít tento podklad jak pro plánovací činnost na celoměstské úrovni, tak pro studium lokalit ve větším územním detailu.

Společné celoměstské i lokální hodnocení umožňuje lépe odhalovat a analyzovat jednotlivé územní problémy a nerovnováhy a jejich příčiny a projevy v mikro i makroměřítku a tím poskytnout kvalitní argumentační oporu pro navazující návrhy opatření k jejich nápravě.Indikátory v metodickém dokumentu

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)
000. Základní údaje
100. Krajina
200. Město
300. Využití území
400. Rozvojový potenciál
410 Potenciál a záměry v území
420 Principy rozvoje
500. Krajinná infrastruktura
510 Územní systém ekologické stability
600. Dopravní infrastruktura
610 Silniční doprava a parkování
620 Veřejná doprava
700. Technická infrastruktura
800. Ekonomická infrastruktura
900. Nástroje pro uplatňování veřejného zájmu a limity v území
920 Nástroje pro uplatňování veřejného zájmu
1000. Implementace ÚPP a ÚPD
TISK
i