• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

28 Podíl naplněnosti rozvojových ploch územního plánu s převahou bydlení

základní informace

Popis dat: Podíl rozvojových ploch OB, OV, SV (převaha bydlení) s uskutečněným rozvojem
OB, OV, SV dle průzkumu Současného stavu vyuţití ploch UAP (%) V roce 2010 do podílu zahrnuty pouze plochy obytné (OB, OV).
Poznámka ke zdroji dat:
URM
TISK
i