• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)IPRÚ

Zpracovatel/garant: Odbor regionální politiky

Popis dokumentu: Ambicí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR“) je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“) hlavní cíle regionální politiky státu v období let 2021–2021


Indikátory v metodickém dokumentu

1. Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná na ekonomický, prostorový a populační růst
1.1 Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější zapojení firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení postavení metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci podobných území.
1. Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat příchod a/nebo setrvání talentů a špičkových vědeckých pracovníků
2. Rozvíjet regionální inovační systém v metropolích
3. Zlepšit postavení a význam firem v rámci globálních sítí
1.2 Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a významnými středoevropskými centry osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy a zlepšovat propojení různých módů dopravy.
4. Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu
5. Zkvalitnit napojení na evropské metropole
1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.
6. Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb
7. Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb péče o děti
8. Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky
9. Zlepšit integraci cizinců na lokální úrovni
10. Napomáhat rozvoji a využití kulturního a kreativního potenciálu metropolitních území
1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné krajiny vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit hospodaření s vodou a energií v metropolitních územích.
11. Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj metropolitních území
12. Zlepšit mikroklimatické podmínky v metropolitních územích
2. Aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící úlohu významných krajských hospodářských, kulturních a akademických center52
2.1 Zlepšovat podmínky pro posun domácích i zahraničních firem od nákladově orientované konkurenceschopnosti směrem ke konkurenceschopnosti založené na znalostech a rozvíjet inteligentní specializaci v aglomeracích a jejich zázemí.
13. Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko-výzkumné základny aglomerací
2.2 Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na blízká, velká sídla za hranicemi a na sousední aglomerace nebo metropole, zlepšit dopravu mezi jádry aglomerací a jejich zázemím a zlepšovat podmínky pro atraktivitu jiných způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy.
14. Zajistit kvalitní dopravní napojení a obslužnost území aglomerací pro osobní i nákladní dopravu
15. Efektivněji řídit dopravu a přispět ke snížení jejích negativních vlivů
2.3 Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení
16. Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb
17. Zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací infrastrukturu a infrastrukturu služeb péče o děti
18. Zajistit dostatečnou kapacitu dostupných a sociálních bytů pro ohrožené skupiny obyvatelstva nebo osoby, které ztratily bydlení, a to mimo segregované a vyloučené lokality
19. Napomáhat rozvoji a využití potenciálu aglomerací v oblasti kultury a cestovního ruchu
2.4 Efektivně řešit problémy životního prostředí spojené s koncentrací velkého množství obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu klimatu
20. Podpořit udržitelný prostorový rozvoj aglomerací
21. Zlepšit mikroklimatické podmínky v aglomeracích
3. Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm uplatňována inovativní řešení
3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
22. Diverzifikovat ekonomické činnosti v regionálních centrech a jejich zázemí
23. Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a středních škol
24. Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele
25. Revitalizovat brownfieldy
26. Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu
27. Rozvíjet udržitelný cestovní ruch
3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů.
28. Lépe koordinovat dopravu v regionu
29. Zlepšovat stav komunikací a železnic
3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit
30. Obnovit a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení v regionálních centrech a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti
31. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve venkovském prostředí
32. Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj komunitního života
33. Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních center a jejich venkovského zázemí
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
34. Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny
35. Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center
36. Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu prostředí
37. Využít moderních systémů hospodaření v krajině a snížit negativní dopady intenzivního způsobu hospodaření v území
3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center
38. Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných zdrojů a úložišť energie
39. Upravit přenosovou a distribuční soustavu s cílem umožnit připojení nových zdrojů obnovitelné energie
4. Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované regiony, přizpůsobené a flexibilně reagující na potřeby trhu
4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích.
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace
4.2 Zvýšení objemu přímých zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou ve strukturálně postižených krajích
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace
4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a vývojem s většími přínosy pro hospodářství
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace
4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou a lepší využití potenciálu k proměně a rozvoji krajů
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace
5. Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích
5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních míst
40. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
41. Posilovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
42. Usilovat o příchod vnějších investic
5.2 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na aglomerace a metropole
43. Zajistit dobrou dopravní obslužnost
5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní život v obcích
44. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku
45. Rozvíjet komunitní život v obcích
5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
46. Zajistit občanskou vybavenost
47. Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a střední stupni vzdělávání a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli
6. Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální politiky
6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního plánování
48. Vytvoření metodiky koordinace strategického a územního plánování
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat spolupráci aktérů v území
49. Pozitivně motivovat pro společné strategické plánování
50. Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy
51. Postihnout specifické potřeby veřejné správy v metropolitních územích a aglomeracích
52. Založit a rozvíjet regionální systém podpory udržitelného rozvoje
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet SMART řešení
53. Zpřehlednit systém národních dotačních titulů
54. Využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i projektů
55. Využívat smart řešení v urbánním i venkovském prostoru
6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné poskytování elektronických služeb občanům
56. Vytvořit centrální katalog a vyhledávač služeb veřejné správy
6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
57. Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz
58. Monitorovat koncentraci sociálního vyloučení na území ČR jako předpoklad cílených intervencí
TISK
i