• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ISO 50001:2018 Energy management systems - Requirements with guidance for use

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Tento dokument specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožnit organizaci používat systematický přístup pro dosažení neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a zlepšování EnMS.
Cílem této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost, složitost, zeměpisnou polohu, organizační kulturu nebo výrobky a služby, které poskytuje, a je použitelná bez ohledu na množství, použití nebo druhy spotřebované energie.
Přístup systému managementu v této normě je založen na cyklu PDCA. Norma je v souladu s požadavky organizace ISO na normy systémů managementu (struktura, identický základní text a společné termíny) a umožňuje tak integraci managementu hospodaření s energií s ostatními systémy managementu, které organizace již zavedla.
Účinné zavedení této normy poskytuje systematický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti, který může změnit způsob, jakým organizace hospodaří s energií. Díky využívání managementu hospodaření s energií v podnikatelské praxi může organizace vytvořit postup vedoucí k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti. Pomocí zlepšování energetické hospodárnosti a s ní spojených nákladů na energie se může organizace stát konkurenceschopnější. Navíc může její zavedení přispět k tomu, že organizace budou plnit cíle zmírnění změny klimatu, a to snížením emisí skleníkových plynů spojených s využíváním energie.
Nová verze normy ISO 50001 obsahuje požadavky na proces řízený daty zaměřený na neustálé zlepšování spotřeby energie. Verze normy z roku 2011 a 2018 byla revidována, aby obsahovala požadavky organizace ISO v normě systémů řízení včetně základní struktury, identického základního textu a společných termínů a definic, které se nazývají příloha SL, aby byla zajištěna maximální kompatibilita s ostatními normami systémů řízení. Zavedení struktury přílohy SL je v souladu se všemi novými revidovanými normami ISO, jako je ISO 9001, ISO 14001 a v poslední době ISO 45001. Díky tomu je normu ISO 50001 možné s těmito normami snadno integrovat.
Nově aktualizovaná norma ISO 50001:2018 byla vydána 22. srpna 2018; česká verze normy byla vydána v únoru 2019. Současné certifikáty vydané podle normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 přestanou platit dne 21. srpna 2021. Znamená to, že dosud vydané certifikáty s platností po 21. srpnu 2021 podle normy ISO 50001:2011/ČSN EN ISO 50001:2012 budou od 22. 8. 2021 neplatné.
Norma neobsahuje konkrétní indikátory. Pracuje s pojmem "indikátory energetické hospodárnosti", které dává do vztahu s výchozím stavem spotřeby energie.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití