• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 14004: 2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004:2016 : Environmental management systems. General guidelines on implementation

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Tato mezinárodní norma zapracovaná jako ČSN EN ISO 14004: 2016 poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Uvedený návod je určen pro organizaci, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, jenž přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro samotnou organizaci i její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvyšování environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností a dosahování environmentálních cílů. Návod v této mezinárodní normě může pomoci organizaci zvýšit environmentální výkonnost a umožňuje začlenit prvky systému environmentálního managementu do jejího hlavního procesu. Pro systematické zlepšování environmentálního managementu se návod v této mezinárodní normě může používat celý nebo zčásti. Slouží k poskytnutí doplňujícího vysvětlení koncepcí a požadavků. Přestože je návod v této mezinárodní normě EN ISO 14004 v souladu s modelem systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není určen pro interpretaci požadavků ISO 14001. Takový systém může zásadně zlepšit schopnost organizace předvídat, identifikovat a řídit své interakce s životním prostředím, dosahovat environmentální cíle a zajistit, aby byly soustavně ve shodě s příslušnými právními požadavky a dalšími požadavky, kterým organizace podléhá. Pro ilustrativní účely jsou v této mezinárodní normě uvedeny příklady a přístupy. Není úmyslem je představit jako jediné z mnoha možností a ani jako nezbytně vhodné pro každou organizaci. Při navrhování a zavádění nebo vylepšování systému environmentálního managementu má organizace vybírat takové přístupy, které jsou přiměřené k jejich vlastním poměrům. Environmentální management tvoří neoddělitelnou součást celkového systému managementu organizace. Navrhování systému environmentálního managementu je neustálým a interaktivním procesem. Strukturu organizace, rozdělení odpovědnosti, praktické jednání, postupy, procesy a zdroje sloužící realizaci environmentální politiky, environmentálních cílů a cílových hodnot je možno zkoordinovat se stávajícími snahami v ostatních oblastech (např. provoz, financování, řízení jakosti, ochrana zdraví a bezpečnost práce).
Norma obsahuje indikátory environmentální výkonnosti: stavu ŽP (ECI), managementu výkonnosti (MPI) a výkonnosti provozu (OPI). Výběr indikátorů je uveden v normě ISO 14031.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 14004: 2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci