• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 15643-4 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
EN 15643-4 Sustainability of construction works - Assessment of building - Part 4: Framework for the assessment of economic performance

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2012

Popis dokumentu: Tato evropská norma tvoří čtvrtou část souboru evropských norem, vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350 "Udržitelnost staveb", který poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování ekonomických vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování ekonomických vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce EN 15643-1.
Tento rámec lze použít pro všechny typy budov, jak nových tak existujících, a je vhodný pro posuzování ekonomických vlastností nových budov v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících budov do konce životního cyklu.
Posuzování ekonomických vlastností budovy bere v úvahu náklady životního cyklu spolu s dalšími eko-nomickými aspekty a všechny vyjadřuje pomocí kvantitativních indikátorů. Vylučuje posuzování ekonomických rizik budovy a výpočty návratnosti investic.
Zahrnuje ekonomické aspekty budovy související s vybudovaným prostředím v místě stavby, ale neza-hrnuje ekonomické aspekty vně místa stavby, jako jsou např. ekonomické dopady výstavby místní in-frastruktury nebo ekonomické dopady vyplývající z přepravy uživatelů budovy nebo ekonomické dopa-dy projektu výstavby na místní komunitu.
Tato norma nestanovuje pravidla pro ustanovení systému vyhodnocování pro různá schémata posuzování budov, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN 15643-4 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností