• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika aktivně-cestovního průzkumu (2014)

Zpracovatel/garant: Centrum dopravního výzkumu
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu: Cílem metodiky je poskytnout praktický manuál pro úspěšné naplánování a realizaci výběrového šetření zaměřeného na dopravní chování obyvatel v jednotlivých územních celcích, ať již se jedná o města, okresy, kraje či větší oblasti až na úroveň republiky nebo přeshraniční oblasti či regiony.

Hlavním smyslem metodiky je po vzoru jiných evropských zemí vytvořit standardizovaný průzkum, jehož výsledky budou snadno porovnatelné mezi jednotlivými územními celky, kde bude šetření realizováno, a také srovnávat výsledky šetření kontinuálně. Metodika je inspirována mimo jiné Rakouským manuálem KOMOD.

Bez znalostí dopravního chování jednotlivých segmentů společnosti je obtížné efektivně plánovat dopravní infrastrukturu, protože není jasné, jaké jsou potenciální potřeby a možnosti individuálních aktérů dopravních sítí a čím je ovlivněna poptávka po jednotlivých dopravních modech. Díky analýze dopravního chování obyvatel je možné synergicky koncipovat jednotlivé dopravní trasy a efektivně alokovat veřejné zdroje. Důležitost povědomí o naznačených zákonitostech je umocněna dynamickou proměnou struktury populace a nerovnoměrným demografickým vývojem pro predikci budoucích potřeb dopravní obslužnosti.

Data z průzkumu dopravního chování představují v současnosti nezbytnost při utváření dopravních strategií, ať již se jedná o pole dopravní infrastruktury nebo plánování veřejné dopravy. Díky výběrovým šetřením dopravního chování a jeho modelování lze kvalifikovaně odhadnout dopady jednotlivých plánovaných dopravních opatření, stejně jako lze zhodnotit opatření již zavedená za účelem jejich další optimalizace.

Konkrétně se jedná o výchozí data pro:
 - analýzu dopravní problematiky;
 - otázku dimenzování dopravní infrastruktury;
 - odhad přiměřenosti dopravních opatření;
 - odhady bezpečnosti dopravních opatření;
 - odhalování překážek mobility obyvatel;
 - modelování potenciálních dopadů mobility na životní prostředí;
 - evaluaci aplikovaných dopravních opatření;
 - predikci proměny účelů cest a volby dopravního modu
 - predikci budoucí poptávky po dopravě
 - mezinárodní komparaci dopravního chování.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika aktivně-cestovního průzkumu (2014)
3. PARAMETRY PRŮZKUMŮ DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ
TISK
i