• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN ISO 21931-1: Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
ISO 21931-1: Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: ČSN ISO 21931-1 Tento dokument (ISO 21931-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Toto první vydání ISO 21929-1 ruší a nahrazuje ISO/TS 21931-1:2006. ISO 21931 se skládá z následujících částí pod obec-ným názvem Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb: Část 1: Budovy; Inženýrské stavby (infrastruktura) budou předmětem části 2. Tato část ISO 21931 stanovuje rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav, který je ústřední součástí tohoto procesu. Takovéto posuzování může být použito pro stanovení kriteriálních mezí vlastností a pro monitorování vývoje směrem ke zlepšení vlastností. Tato část ISO 21931 nestanovuje kriteriální meze nebo úrovně vlastností vztahující se k environmentálním dopadům a aspektům. Norma poskytuje obecný rámec pro zlepšování kvality a porovnatelnosti metod posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav. Identifikuje a popisuje otázky zájmu, které se mají vzít v úvahu při vývoji a využívání metod posuzování environmentálních vlastností nových nebo existujících budov, související s fázemi jejich návrhu, výstavby, provozu, údržby, rekonstrukce a dekonstrukce. Předmětem posuzování této části ISO 21931 je budova a venkovní úpravy v rámci místa stavby (po-zemku). Norma je určena k použití současně s "rodinou mezinárodních norem ISO 14020", která zahrnuje ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 a ISO 14025, stejně jako s ISO 14040 a ISO 15392 a podle zásad v nich stanovených. Pokud se objeví odchylka, má tato část ISO 21931 přednost. Zabývá se pouze metodami posuzování environmentálních vlastností a nezahrnuje metody posuzování sociálních a ekonomických vlastností, které jsou také součástí udržitelnosti a udržitelného rozvoje.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN ISO 21931-1: Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy