• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Analýza sportu a pohybu ve městě (2019)

Zpracovatel/garant: Univerzita Palackého Olomouc

Popis dokumentu:
Praktická ukázka metodického postupu zpracovatele analýzy (Univerzita Palackého Olomouc) v rámci přípravy koncepce pro statutární město Olomouc.

• Povinnost obcí zpracovávat plány rozvoje sportu definuje §6a, odst. 2 Zákona č. 230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
• Znění zákona reflektuje výrazný posun významu sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v programových dokumentech EU, který vychází z faktu, že rozvoj lidské společnosti a vývoj pracovních technologií ve 21. století odstranil těžkou fyzickou práci a významně omezil rozsah fyzické práce, což se promítá do snížení obecné pohybové aktivity člověka, zhoršování zdravotního stavu, nárůstu nadváhy a obezity a dalších civilizačních onemocnění, zhoršování kvality života a zvyšování mortality v důsledku nedostatku pohybu.

• Obce byly vždy základní jednotkou projevu sportovních aktivit a společně se školským systémem tvoří základ sportovní činnosti z níž vyrůstá báze sportu výkonnostního a sportovní reprezentace ČR, která je v péči státu.
• Podpora státu je přitom podmíněna a cílena do obcí, které podporují sport cíleně, systémově a dlouhodobě. Sport zařazen na obecní úrovni zařazen do priorit strategického rozvoje a je přirozenou součástí komunitního plánování obce.
• Podpora sportu v obci na místní úrovni musí odpovídat zjištěným místním potřebám, reagovat na lokální odlišnosti a zajišťovat, že finanční prostředky vynakládané na sport jsou efektivně využívány.
• Sport musí být součástí strategických rozvojových plánů obcí, preventivních programů, programů prevence kriminality a zasahuje též do plánu investic v podobě podpory budování a spravování sportovní infrastruktury.


Indikátory v metodickém dokumentu

Analýza sportu a pohybu ve městě (2019)
2. Analýza životního stylu dětí v Olomouci – HBSC studie
3. Analýza prostředí pro pohybovou aktivitu v Olomouci
5. Financování sportu a pohybových aktivit v Olomouci
6. Názory a postoje klíčových aktérů v oblasti sportu – focus group
TISK
i