• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 20400:2017 Udržitelné nakupování - návod
ISO 20400:2017 Sustainable procurement – Guidance

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu: Norma poskytuje poradenství organizacím, nezávisle na jejich činnosti nebo velikosti, a integruje udržitelnost do zadávání zakázek, jak je popsáno v normě ISO 26000. Je určena pro zúčastněné strany, které jsou zapojeny do rozhodovacích procesů a procesů v oblasti zadávání zakázek.
ISO 20400 staví na nejširší definici udržitelného či odpovědného veřejného zadávání, respektive nakupování – zohledňuje dopady nákupů na společnost a ekonomiku,snaží se z nich učinit příležitosti pro naplnění širších společenských cílů a eliminovat dopady na životní prostředí. A to vše vždy s ohledem na získání maximální hodnoty pro zadavatele, tj.(v českém kontextu) s plným respektem k principům 3E.
Struktura ISO 20400 je zároveň poměrně jednoduchá a srozumitelná: vede zadavatele procesem nakupování odshora dolů, dokonce indikuje kapitoly věnované různým úrovním řízení organizace. Úvodní část se přirozeně zaměřuje na pochopení celého konceptu, na principy a „hnací síly“ udržitelného nakupování, jeho základní témata.
ISO 20400 českým zadavatelům nabízí přístup k zadávání veřejných zakázek, který vychází ze zkušenosti a praxe vyspělých zemí, a přináší jednoznačně i vyšší standard procesu zadávání veřejných zakázek. V ČR je plně v souladu jak se zákonnými předpisy, tak s usnesením vlády č.531 z 24. 7. 2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (které přímo nabádá zadavatele z řad státní správy i samosprávy zohledňovat ve svých nákupech širší společenské a environmentální konsekvence pořizovaného zboží, služeb a stavebních prací).
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ISO 20400:2017 Udržitelné nakupování - návod