• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Voda ve městě - Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu (2021)

Rok zpracování: 2021

Popis dokumentu: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve městech ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Městský systém HDV a s ním související prvky modré a zelené infrastruktury pozitivně ovlivňují městské prostředí a jeho mikroklima, odlehčují stokové síti a zlepšují kvalitu života obyvatel.

Vytvářejí příjemné místo k pobytu a dávají životní prostor rostlinám a živočichům. Metodika je určena především starostům a voleným zástupcům obyvatel českých měst a pracovníkům městské samosprávy, kterým by měla poskytnout stručný, ale zároveň komplexní úvod do problematiky. Zaměřuje se na realizace na městem vlastněných pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích.

Metodiku mohou využít také úřady vykonávající v přenesené působnosti státní správu např. v ochraně vod nebo ochraně přírody a krajiny coby dotčené orgány při územním plánování a stavebních řízeních, a to jako pomůcku pro objasnění a žádoucí podporu vazeb mezi zelenou infrastrukturou, resp. veřejnou zelení v sídlech, a hospodařením s dešťovou vodou. Zajímavá však může být i pro veřejnost, která si díky ní může vytvořit lepší představu o výhodách zadržování dešťové vody, územním plánování, veřejné výstavbě či důležitosti kvalitního veřejného prostoru.

Ačkoliv se metodika na několika místech dotýká i techničtějších aspektů možných řešení, není jejím cílem udělat ze zástupců městské správy projektanty či vodohospodáře. Jejím cílem je zorientovat je v tématu, pomoci jim získat představu o přínosech a základních možnostech dostupných opatření, poskytnout podporu při plánování a procesních postupech vedoucích k realizaci opatření a naučit je postupovat koncepčně. Po prolistování metodiky by se z nich měli stát rovnocenní partneři celé řady odborníků, se kterými by veřejný investor měl během procesu přípravy opatření pro HDV spolupracovat. Metodika je plná inspirativních opatření, jejich implementace ale vždy bude ležet na bedrech odborníků. Finální rozhodnutí, jakým směrem se má město vydat a co po odbornících požadovat, naopak vždy bude spočívat na informovaných představitelích městské samosprávy.


Indikátory v metodickém dokumentu

Voda ve městě - Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu (2021)
1. Přehled a hodnocení ekosystémových služeb a dalších přínosů pro jednotlivá opatření HDV