• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

Rok zpracování: 2010

Popis dokumentu:

Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: – Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. – Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. – Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. Evropská unie potřebuje vymezit úroveň, které by chtěla dosáhnout do roku 2020.

Za tímto účelem Komise navrhuje následující hlavní cíle EU:

– 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno,

– 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje,

– v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé),

– podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání,

– počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.

Indikátory pro hodnocení plnění cílů Strategie vytváří Eurostat (viz ZDE).Indikátory v metodickém dokumentu

Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)
1. Inteligentní růst
1.1 Inovace v Unii
1.2 Mládež v pohybu
1.2.1 integrovat a zdokonalit programy EU pro mobilitu, pro univerzity a vědce...
1.2.2 dát větší důraz na program modernizace vysokého školství...
1.2.3 prozkoumat, jakými způsoby lze podpořit podnikání pomocí programů mobility pro mladé odborníky
1.2.4 podpořit uznávání neformálního a informálního učení
1.2.5 zahájit rámcové politiky pro zaměstnanost mládeže...
1.2.6 zajistit účinné investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních...
1.2.7 zlepšit výsledky vzdělávání všech složek (předškolního, základního, středního, odborného a terciárního vzdělávání)...
1.2.8 zvýšit otevřenost a význam vzdělávacích systémů...
1.2.9 zlepšit vstup mladých lidí na trh práce...
1.3 Digitální program pro Evropu
1.3.1 zajistit stabilní právní rámec, který bude stimulovat investice do otevřené a konkurenceschopné infrastruktury...
1.3.2 vypracovat účinnou politiku pro oblast rádiového spektra
1.3.3 usnadnit využívání strukturálních fondů EU pro plnění tohoto programu
1.3.4 vytvořit skutečně jednotný trh pro internetový obsah a služby...
1.3.5 reformovat fondy určené pro výzkum a inovace a zvýšit podporu v oblasti IKT...
1.3.6 podpořit přístup k internetu a jeho používání všemi evropskými občany...
1.3.7 vypracovat operační strategie pro vysokorychlostní internet...
1.3.8 vytvořit právní rámec pro koordinaci veřejných prací...
1.3.9 podporovat rozmístění a využívání moderních, přístupných služeb na internetu...
2. Udržitelný růst
2.1 Evropa méně náročná na zdroje
2.1.1 mobilizovat finanční nástroje EU...
2.1.2 zdokonalit rámec pro využívání nástrojů na základě trhu...
2.1.3 předložit návrhy na modernizaci dopravy a snížení produkce uhlíku v tomto sektoru...
2.1.4 urychlit provádění strategických projektů, kde má EU přidanou hodnotu...
2.1.5 prioritou by také bylo dokončit zavedení vnitřního trhu s energiemi...
2.1.6 předložit iniciativu na modernizaci evropských sítí...
2.1.7 upravit a zavést revidovaný akční plán energetické účinnosti...
2.1.8 představit vizi strukturálních a technologických změn nezbytných pro přechod do roku 2050 na nízkouhlíkovou ekonomiku méně náročnou na zdroje a odolnější vůči změnám klimatu...
2.1.9 přestat používat dotace škodlivé pro životní prostředí, s výjimkou dotací pro osoby sociálně potřebné
2.1.10 rozšiřovat tržně orientované nástroje, jako jsou daňové pobídky a veřejné zakázky...
2.1.11 vyvinout inteligentní, modernizovanou a plně propojenou dopravní a energetickou infrastrukturu a plně využívat IKT
2.1.12 zajistit v rámci základní sítě EU koordinované provádění projektů v oblasti infrastruktury...
2.1.13 zaměřit se na městský rozměr dopravy, kde vzniká značná část dopravního přetížení a emisí
2.1.14 používat regulační nástroje, normy energetické náročnosti budov a tržně orientované nástroje...
2.1.15 podněcovat vznik nástrojů na úsporu energie...
2.2 Průmyslová politika pro věk globalizace
2.2.1 vytvořit průmyslovou politiku, která připraví to nejlepší prostředí pro udržení a rozvoj silné, konkurenceschopné a diverzifikované průmyslové základny v Evropě...
2.2.2 vypracovat horizontální přístup k průmyslové politice...
2.2.3 zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky...
2.2.4 podpořit technologie a výrobní postupy, jež snižují využívání přírodních zdrojů...
2.2.5 podpořit internacionalizaci malých a středních podniků
2.2.6 zajistit, aby dopravní a logistické sítě poskytovaly průmyslu v celé Unii efektivní přístup k jednotnému trhu a k mezinárodnímu trhu za hranicí Unie
2.2.7 vypracovat účinnou kosmickou politiku...
2.2.8 zvýšit konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu
2.2.9 revidovat nařízení tak, aby odvětví služeb a výroby přešlo na účinnější využívání zdrojů...
2.2.10 obnovit strategii EU pro podporu sociální odpovědnosti podniků...
2.2.11 zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky...
2.2.12 zlepšit podmínky pro prosazování práv duševního vlastnictví
2.2.13 snížit administrativní zátěž společností a zlepšit kvalitu právních předpisů upravujících podnikání
2.2.14 úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami v různých odvětvích...
3. Růst podporující začlenění
3.1 Program pro nové dovednosti a pracovní místa
3.1.1 společně s evropskými sociálními partnery stanovit a provádět druhou fázi programu flexikurity...
3.1.2 v souladu se zásadou inteligentní regulace přizpůsobit legislativní rámec měnícím se formám práce...
3.1.3 usnadnit a podpořit mobilitu pracovních sil v rámci EU...
3.1.4 posílit kapacitu sociálních partnerů a pro řešení problémů plně využít potenciál sociálního dialogu na všech úrovních...
3.1.5 dát silný impuls strategickému rámci pro spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě...
3.1.6 zajistit, aby v průběhu všeobecného, odborného, vyššího vzdělávání a vzdělávání dospělých mohly být osvojovány a uznávány dovednosti vyžadované pro zapojení do dalšího vzdělávání a trhů práce...
3.1.7 provádět vnitrostátní programy pro dosáhnutí flexikurity...
3.1.8 přezkoumat a pravidelně kontrolovat účinnost systému daní a dávek...
3.1.9 podporovat nové formy rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a politiky aktivního stárnutí a zvýšit rovnost žen a mužů
3.1.10 podpořit a kontrolovat efektivní provádění výsledků sociálního dialogu
3.1.11 pomocí vytvoření vnitrostátních rámců kvalifikací dát silný impuls uplatňování evropského rámce kvalifikací
3.1.12 zajistit, aby v průběhu všeobecného, odborného a vyššího vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně neformálního a informálního učení, mohly být osvojovány a uznávány dovednosti požadované pro zapojení do dalšího vzdělávání a do trhu práce
3.1.13 vyvinout partnerství mezi oblastí vzdělávání či odborné přípravy a světem práce...
3.2 Evropská platforma pro boj proti chudobě
3.2.1 přetvořit otevřenou metodu koordinace v oblasti sociálního vyloučení a sociální ochrany...
3.2.2 navrhnout a provádět programy na podporu sociální inovace...
3.2.3 provést posouzení přiměřenosti a udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení a důchodových systémů...
3.2.4 podporovat kolektivní i individuální zodpovědnost v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení
3.2.5 stanovit a provádět opatření zaměřená na specifické podmínky zvláště ohrožených skupin...
3.2.6 plně využít své systémy sociálního a důchodového zabezpečení, aby byla zajištěna odpovídající podpora příjmů a přístup ke zdravotní péči
TISK
i