• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu:

Metodika přináší podrobný popis evaluace městské části nebo městského obvodu za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města.

Metodika je využitelná v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích. Na přípravě Metodiky se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje její využití Zdravým městům a městským částem.

Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na místní úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každé udržitelné municipality.

==
V současné době je v České republice osm statutárních měst se samosprávným územním členěním (Brno, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Opava, Ostrava a Ústí nad Labem). Jejich městské části/obvody mají podobné správní orgány (úřad, zastupitelstvo, rada a starosta), v řadě charakteristik se však odlišují (označení a symbolika; kompetence a rozsah samosprávy;  pokrytí území města ad.). Pouze v hlavním městě Praze se samosprávné celky zřídily podle zákona o hlavním městě Praze – typová příloha Metodiky proto vychází zejména z tohoto samosprávného územního členění.

I přes tuto skutečnost může být typová příloha Metodiky využita i dalšími městskými částmi a obvody, vždy však musí být přihlédnuto ke statutu města. Předkládané důkazy pro zodpovězení otázek a naplnění indikátorů tak mohou vykazovat různé odlišnosti odvislé právě od statutu města a rozsahu kompetencí, které jím jsou městským částem a obvodům svěřeny.

==
Verze Metodiky pro městské části vznikla vznikla v roce 2018, přičemž jako východisko sloužila Metodika pro města. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina téměř 40 expertů napříč tématy, v nichž hodnocení probíhá.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). Aktuální verze Metodiky byla schválena v prosinci 2018.

Vytvoření Metodiky hodnocení udržitelných městských částí bylo v roce 2018 finančně podpořeno v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

Indikátory v metodickém dokumentu

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
2 Životní prostředí
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
3 Udržitelná výroba a spotřeba
4 Doprava a mobilita
5 Zdraví
6 Místní ekonomika a podnikání
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
7 Vzdělávání a výchova
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
8 Kultura a volný čas
9 Sociální prostředí
10 Globální odpovědnost
TISK
i