• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.2.D Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na separovaný sběr odpadů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor popisuje možnosti obyvatel ve třídění komunálního odpadu.

Cílová hodnota: ideálně nabídka sběrných nádob pro třídění všech složek komunálního odpadu, které mohou být recyklovatelné

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje nabídku možností třídění pro občany mimo sběrné dvory. Nejde o celkové množství vytříděných odpadů, ale potenciál pro třídění.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MČ
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i